Všeobecné obchodní podmínky WebSurf .cz .sk .com

platné a účinné od 01. 01. 2018

1. Základní ustanovení

1.1.Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) internetového reklamního systému WebSurf.cz, provozovatel Petr Jurkulák se sídlem Horní Libchava 304, 471 11 Horní Libchava, IČ: 76401502, podnikatel zapsán v živnostenském rejstříků MÚ Česká Lípa (dále jen „provozovatel“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s užíváním služeb reklamního systému WebSurf nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi provozovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „uživatel“) prostřednictvím internetového systému dostupného na webové adrese www.websurf.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2.Tyto VOP reklamního systému WebSurf jsou závazné v plném znění pro všechny registrované uživatele. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit či doplňovat obchodní podmínky systému bez předchozího oznámení. Účinnost nových změn je od okamžiku jejich zveřejnění na adrese www.websurf.cz/podminky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

1.3.Internetový reklamní systém WebSurf poskytuje internetovou reklamu formou přímého zobrazení webových stránek. Vybrané služby lze užívat zdarma za podmínky vzájemného zobrazení webových stránek (dále jen ,,Surfování“). Jinak jsou zpoplatněny dle našeho ceníku dostupného na adrese www.websurf.cz/cenik.

1.4.Provozovatel nenese odpovědnost za případné škody, vzniklé užíváním internetového reklamního systému WebSurf, neručí za propagovaný obsah na webových stránkách uživatelů ani za jiný obsah a data vložená jinými uživateli.

1.5.Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.6.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém, slovenském a anglickém jazyce.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Registrace uživatelského účtu probíhá prostřednictvím webové stránky na adrese www.websurf.cz/registrace zcela bezplatně. Uživatel má povinnost uvést správné, pravdivé osobní údaje a platný e-mailový kontakt a je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně ve svých osobních údajích prostřednictvím uživatelského rozhraní dostupného na adrese www.websurf.cz (nastavení účtu).

2.2.Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou prodávajícím považovány za správné. S údaji kupujícího bude dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.3.Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení (název firmy), adresa bydliště (sídlo), identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty (e-mail), telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

2.4.Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem pro účely realizace práv a povinností plynoucích z VOP, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživateli.

2.5.Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou správné, pravdivé a že byly poskytnuty dobrovolně.

2.6.Uživatelský účet je přístupný pomocí webové stránky www.websurf.cz a přenos dat je zabezpečen SSL certifikátem od společnosti RapidSSL CA, DigiCert Inc.

2.7.Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (popř. e-mailovou adresou) a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.8.V případě že uživatel nezná své přihlašovací údaje ke svému uživatelskému účtu, může požádat o zaslání nových přihlašovacích údajů pomocí webové stránky www.websurf.cz

2.9.Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.10.Uživatel nese plnou odpovědnost veškerou za činnost prováděnou prostřednictvím svého uživatelského účtu. Data zadaná uživatelem nesmí být v rozporu se všeobecně uznávanými morálními a etickými pravidly, nesmějí poškozovat třetí osoby či organizace a musí být v souladu s platnými zákony a právním řádem České Republiky. Za tyto data je zodpovědný jejich zadavatel (uživatel).

2.11.Uživatel se zavazuje neprodleně informovat provozovatele o zjištěné technické nebo bezpečnostní závadě provozu na e-mail info@websurf.cz. Zneužití závady či chyby může vést k úmyslnému poškození provozovatele a následně vzniklá škoda může být vymáhána po uživateli.

2.12.Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat či zrušit uživatelský účet bez udání důvodu, při porušení VOP nebo při zjištění podezřelých aktivit na uživatelském účtu. Provozovatel může uživatelský účet zrušit v případě, kdy uživatel svůj uživatelský účet déle než 365 dní nevyužívá. V takovém případě nemá uživatel právo na vrácení peněz za zakoupené služby.

3. SLUŽBA A JEJÍ ROZSAH

3.1.Pro využití služeb nabízených provozovatelem je nutná bezplatná registrace uživatelského účtu na webové stránce www.websurf.cz, podmínky vedení uživatelského účtu definovány viz bod 2. těchto VOP.

3.2.Provozovatel nabízí internetové reklamní služby pro webové stránky za účelem zvýšení návštěvnosti a propagace (zviditelnění) obsahu webových stránek uživatele.

3.3.Některé vybrané služby je možné užívat bezplatně za splnění podmínek výměnného zobrazení webových stránek (tzv. Surfování). Služby jsou jinak zpoplatněny dle našeho ceníku dostupného na adrese www.websurf.cz/cenik.

3.4.Surfování je prohlížení obsahu webových stránek uživatelů internetového reklamního systému WebSurf. Odměnou za zhlédnutí webové stránky je kredit, který lze využít k zobrazení webových stránek uživatele.

3.5.Webové stránky uživatele jsou zobrazovány za kredit získaný prohlížením (Surfováním) webových stránek ostatních uživatelů reklamního systému WebSurf nebo za zakoupený kredit.

3.6.1 zobrazení webové stránky je zpoplatněno metodou "pay per view", kdy jsou započteny i opakované zobrazení ze stejné IP adresy návštěvníka. Cena za zobrazení webových stránek je uvedena v kreditech a její výše závisí na použitém typu Surfování a nastavení zobrazení webové stránky (např. individuální nastavení časového limitu zobrazení). Provozovatel negarantuje zápočet provedených zobrazení webové stránky na měření návštěvnosti umístěném na webové stránce uživatele. Každé měření návštěvnosti má své specifické metriky zápočtu návštěvníků a provozovatel je nemůže nijak ovlivnit či měnit.

3.7.Statistika zobrazení webové stránky uživatele je dostupná v uživatelském rozhraní (sekce Webové stránky), dle této statistiky je odečten uživateli kredit za zobrazení webové stránky.

3.8.Uživatel má možnost využít doplňkových služeb a funkcí nabízených prostřednictvím uživatelského rozhraní na adrese www.websurf.cz.

3.9.Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytování služeb bez udání důvodu.

3.10.Uživatel má povinnost užívat služeb dle platných VOP, nepřetěžovat server poskytovatele a úmyslně nepoškozovat provozování služeb či ostatní uživatele jakýmkoliv způsobem. V případě vzniku úmyslné škody má uživatel povinnost nahradit výši škod poskytovateli včetně ušlého zisku.

3.11.Uživatel může vlastnit neomezený počet uživatelských účtů a vkládat neomezený počet webových stránek za účelem propagace.

3.12.Webová stránka uživatele nesmí obsahovat materiál propagující jiný nebo konkurenční reklamní surfovací server, obsah porušují platné zákony České a Slovenské republiky, zvuk nebo video s automatickým přehráváním. Je zakázáno vkládat webové stránky bez vědomí a souhlasu majitele dané webové stránky. Uživatel se zavazuje, že vložené webové stránky jsou v jeho vlastnictví, případně má písemný souhlas s propagováním od majitele stránek.

3.13.Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat webovou stránku, reklamní banner, video bez udání důvodů nebo v případě porušení platných VOP.

3.14.Je výslovně zakázáno kopírovat obsah nebo provozovat neoficiální aktivity spojené se systémem WebSurf bez písemného souhlasu provozovatele.

3.15.Uživatel se zavazuje, že nebude užívat proxy servery ani jiné anonymizační nástroje k prohlížení webových stránek v rámci reklamního systému WebSurf.

3.16.Provozovatel si vyhrazuje právo omezit dostupnost služby z IP adres či jejich rozsahu v případě podezření na nekalou činnost či na úmyslné přetěžování serverů provozovatele.

3.17.Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit uživateli účet, pokud není minimálně 12 měsíců aktivní (nedošlo alespoň k přihlášení do administrace).

4. SOUTĚŽE, ODMĚNY A BONUSOVÉ AKCE

4.1.Provozovatel může nabídnout uživateli prostřednictvím webové stránky soutěže, odměny a bonusové akce. Platnost a podmínky určuje provozovatel a zároveň si vyhrazuje právo předčasně ukončit nabízené soutěže, odměny a bonusové akce bez předchozího upozornění.

4.2.Referenční systém je systém odměn za přivedení nového aktivního uživateli, který je zaregistrován pomocí unikátního referenčního odkazu obsahující ID účtu. Je zakázáno registrovat podvodné a neplatné účty za účelem získání odměn. Odměny ve formě kre- ditů jsou uživateli připisovány automatizovaným způsobem, hmotné odměny obdrží uživatel do 30 dní ode dne vzniku nároku na odměnu na předem smluvenou adresu.

4.3.Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout vyplacení odměn v případě zjištění podezřelých aktivit na uživatelském účtě.

4.4.Vyplacení (Pay)kreditů (směna za peníze) je možné pouze na základě autorizované žádosti uživatele pomocí uživatelského rozhraní. (Pay)kredity mohou být vyplaceny v české měně (Kč) a eurech v poměru stanoveném provozovatelem, který je uveden na na adrese www.websurf.cz/cenik.

4.5.Vyplatit (Pay)kredity je možné bezhotovostně převodem na bankovní účet, převodem na Paypal.com účet a dobitím kreditu na mobil (pouze ČR). Nelze vyplatit zakoupené (Pay)kredity ani (Pay)kredity získané na základě nekalé činnosti.

4.6.Poplatky spojené s vyplacením (Pay)kreditů hradí provozovatel.

4.7.Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout vyplacení odměny či směnu (Pay)kreditů bez udání důvodu.

5. Cena služby a platební podmínky

5.1.Provozovatel si vyhrazuje právo změnit jednostranně nabízené služby bez předchozího oznámení uživateli. Veškeré změny služeb a aktuální platné VOP jsou zveřejněny na adrese www.websurf.cz

5.2. Aktuální ceník služeb je dostupný na adrese www.websurf.cz/cenik.

5.3.Cenu za služby dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu pomocí bezhotovostního bankovního převodu na účet prodávajícího, pomocí SMS platby a bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay.cz (GOPAY s.r.o.)

5.4.Provozovatel vystaví daňový doklad na základě přijetí platby za objednané služby. Uživatel souhlasí, že je provozovatel oprávněn v souladu s ustanovením §26 zákona č. 235/2004 Sb. vystavit daňový doklad v elektronické podobě.

5.5.Provozovatel vystaví daňový doklad na základě přijetí platby za objednané služby. Uživatel souhlasí, že je provozovatel oprávněn v souladu s ustanovením §26 zákona č. 235/2004 Sb. vystavit daňový doklad v elektronické podobě.

5.6.Veškeré doklady a faktury k objednaným službám jsou v uživatelském rozhraní (sekce Nákup kreditů -> Faktury) po dobu minimálně dvou let.

6. Reklamace

6.1.Pokud se uživatel domnívá, že poskytované služby svým rozsahem nebo cenou neodpovídají podmínkám, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady písemně uplatnit u provozovatele, a to e-mailem zaslaným na adresu info@websurf.cz, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamace bude vyřízena dle příslušné zákonem stanovené lhůty.

6.2.Uživatel je při uplatňování reklamace povinen svou reklamaci řádně zdůvodnit a dostatečně prokázat její oprávněnost. Současně je povinen provozovateli předložit doklad o poskytnuté službě (fakturu).

6.3.V ostatních případech se uplatnění práva z odpovědnosti za vady a vyřízení uplatněné reklamace řídí zejména občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

6.4.Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

6.5.Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

7. Závěrečná ustanovení

7.1.Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout, omezit nebo zrušit poskytování služby bez předchozího oznámení uživateli. Veškeré změny služeb a aktuální platné VOP jsou zveřejněny na adrese www.websurf.cz

7.2.Provozovatel je oprávněn ukončit poskytování služeb uživateli v případě porušení VOP.

7.3.Pokud vztah související s užitím webové stránky obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.4.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

7.5.Kontaktní údaje provozovatele: adresa pro doručování: Horní Libchava 304, 471 11 Horní Libchava, adresa elektronické pošty info@websurf.cz, telefon +420 728 804 788.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01. 01. 2018